fbpx

Mòd Phàislig 2023 for kids and families

Monday 16 - Friday 20 October, 2023

Clubaichean Cloinne le Fèis Phàislig / Gaelic Kids Club with Fèis Phàislig 

Register your interest online

Minis (4-7 years), 9.45am for 10am-12pm  
8-12 years, 12.45.pm for 1pm-3pm

 • 16-20 Dàmhair / October UWS Students Union, Paisley
 • 16 Dàmhair / October Erskine Arts, Erskine
 • 17 Dàmhair / October McKillop Centre, Lochwinnoch
 • 18 Dàmhair / October Renfrew Town Hall, Renfrew
 • 19 Dàmhair / October Tannahill Centre, Ferguslie
 • 20 Dàmhair / October  Johnstone Town Hall, Johnstone

Seisean ann an stoidhle campa saor-làithean, a ruitheas gach latha fad seachdain an Dàmhair air a stiùireadh le Fèis Phàislig. Tha fàilte air clann a-staigh agus a-muigh fad na seachdain – a’ frithealadh aon seisean no barrachd. Bidh na seiseanan a’ gabhail a-steach measgachadh de gheamannan, ceòl, seinn is dannsa, theatar. Bidh cuspair tùsail aig gach latha.  

A holiday camp style bookable session led by Fèis Phàislig. Cluichemeaid (Gaelic for ‘Let Us Play’) is a dynamic kids club that offers a fun experience of traditional music and Gaelic culture for young people aged 8-12 years. This session will involve a mix of games, music, arts and crafts, singing and dancing. Participants do not need to have any previous experience of the Gaelic language to join the session. Please bring a water bottle and a snack.  


Bookbug Gàidhlig / Gaelic Bookbug

 • 16 Dàmhair / October – Linwood Library
 • 17 Dàmhair / October Foxbar Library
 • 18 Dàmhair / October Ralston Library
 • 19 Dàmhair / October  – Johnstone Library
 • 20 Dàmhair / October Glenburn Library 

Òrain is gàireachdainn aig na seiseanan Bookbug sna leabharlannan againn, le blas Gàidhlig! 

Songs, giggles and smiles at the Bookbug sessions running across our libraries, with a Gaelic twist! 


Bùithean-obrach Sgilean Siorcas Gàidhlig / Gaelic Circus Skills Workshops

Diluain 16 Dàmhair / Monday 16 October  
Siorcas Coimhearsnachd, Pàislig / Community Circus, Paisley 
£2 

Book tickets NOW

Thigibh ann agus feuchaibh na tachartasan againn agus ionnsachaichibh beagan Gàidhlig aig an aon àm. Bho tightwire gu trapeze, juggling, unicycle dannsa aerial, no ma tha sibh dìreach airson beagan cràic, cabadaich agus cèic. Tha sinn a’ cur fàilte air daoine aig nach eil Gàidhlig agus luchd-labhairt na Gàidhlig aig gach ìre.  

Come along and try out our activities while learning a little bit of Gaelic. From tightwire to trapeze, juggling, unicycle aerial dance and more, or if you just fancy a wee bit of cràic, cabadaich agus cèic, we welcome non-Gaelic speakers and Gaelic speakers of all levels. 


Cèilidhean Chloinne / Children’s Cèilidh

Diluain 16 agus Diluain 17 Dàmhair / Monday 16 and Tuesday 17 October
7pm
Aonadh nan Oileanadh / UWS Student Union 
An-asgaidh / Free

Book tickets NOW (Monday)

Book tickets NOW (Tuesday)

Pailteas spòrs don chloinn, le ceòl, geamannan agus gu leòr dannsa. Air a lìbhrigeadh le taic bho Chomunn na Gàidhlig.  

Fun for all the family with music, games and plenty of dancing. Supported and delivered by Comunn na Gàidhlig. 


Spooky Samhain Family Cèilidh

Disathairne 21 Dàmhair / Saturday 21 October 
1pm
Aonadh nan Oileanadh / UWS Student Union 
£3 / £10 group of 4 

Book tickets NOW

Comharraich Oidhche Shamhna agus Fèis na Samhna anns an dualchas Ghàidhlig le cèilidh teaghlaich, sgilean siorcais, spòrs chloinne, geamaichean is ealain. Thathas a’ moladh aodach sgeadaichte a bhith oirbh.  

Celebrate Halloween and the Samhain Festival in the Gaelic tradition with a family cèilidh led by Fèis Phàislig, circus skills, kids entertainment, games and arts and crafts. Dress up is encouraged.  

Check out the full programme

You might also like this