fbpx

Mòd Phàislig 2023 premier competitions

Wednesday 18 - Friday 20 October, 2023

Farpaisean Crìochnachaidh An Aigeallain Airgid / The Silver Pendant Final 

Diciadain 18 Dàmhair / Wednesday 18 October
2pm
Prìomh thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall
£15 / £12 /£5

Book tickets now from OneRen box office

Òrain bho sheinneadairean fireann is boireann aig an ìre as àirde agus iad a’ farpais airson an Aigeallan Airgid. 

Performances from top male and female singers as they compete for the Silver Pendant. 

 

Dràma a’ Mhòid / Mòd Drama Final

Diciadain 18 Dàmhair / Wednesday 18 October /
7pm
PACE Youth Theatre, The Art Department / Tèater Òigridh PACE, An Roinn Ealain 

£15 / £12 /£5 

Book tickets now from OneRen box office

Oidhche gu math beòthail le buidhnean-dràma nan coimhearsnachdan ionadail air feadh Alba is iad a’ feuchainn gu cruaidh airson roinn farsaing de dhuaisean. 

A very popular, lively evening of performances by local community drama groups from across Scotland, competing fiercely for a wide range of awards. 

Farpaisean Crìochnachaidh Bonn Òr a’ Chomuinn Ghàidhealaich / The An Comunn Gàidhealach Gold Medal Final

Diciadain 18 Dàmhair / Wednesday 18 October 
7.30pm
Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall 
£15 / £12 /£5 

Book tickets now from OneRen box office

Òrain bho sheinneadairean fireann is boireann aig an ìre as àirde agus iad a’ farpais airson Bonn Òr A’ Chomuinn Ghàidhealaich. 

Performances from top male and female singers as they compete for the An Comunn Gàidhealach Gold Medal. 

Farpais Latharna Agus An t-Siorraim / Combined Rural Choirs’ Competitions 

Diardaoin 19 Dàmhair / Thursday 19 October 
1.30pm
Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall 
£15 / £12 /£5

Book tickets now from OneRen box office

Còisearan a’ farpais airson Sgiath Lathairne agus Cuach Cuimhneachaidh an t-Siorraim MacMhaighstir Caimbeul.

Choirs contest the Lorn Shield and Sheriff MacMaster Campbell Memorial Quaich. 

Farpais Crìochnachaidh An t-Seann Nòis / The Traditional Gold Medal Final

Diardaoin 19 Dàmhair / Thursday 19 October 
7.30pm
Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall 

£15 / £8 / £5

Book tickets now from OneRen box office

Na seinneadairean traidiseanta aig an ìre as àirde a’ farpais airson Bonn Òir Thraidiseanta Mhàiri NicLaomainn. 

The top traditional singers contest the coveted Mary Lamont Traditional Gold Medal.

 

Farpais Thulaich Bhàrdainn & Mairead NicDhonnchaidh / Combined Areas Choirs’ Competition 

Dihaoine 20 Dàmhair / Friday 20 October 
1.30pm
Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall 
£15 / £12 /£5 

Book tickets now from OneRen box office

Na còisirean sgìreil a’ farpais airson Sgiath Mhic Shimidh is Thulaich Bhàrdainn & Cuach Cuimhneachan Mairead NicDhonnchaidh. 

The regional choirs contest the Lovat & Tullibardine & Margrat Duncan trophies.

 

 

You might also like this