fbpx

Mòd Phàislig 2023

Friday 13 - Saturday 21 October, 2023

Mòd Phàislig 2023 tha prìomh fhèill na h-Alba mu chànan is chultar na Gàidhlig, air a chumail ann am Pàislig.

Mòd Phàislig 2023 is Scotland’s premier celebration of Gaelic music and culture, hosted by Paisley.

 

Gheibhear Prògram a’ Mhòid aig a’ cheangal seo:
You can read the main competition programme by clicking this link:

 

Tha Prògram Iomall a’ Mhòid cuideachd ri fhaotainn aig a’ cheangal seo:
You can also download a copy of our fringe programme and plan your visit – just click on this link:

 

A’ cur cudrom air / Highlights


Dè tha dol / What’s on

Dihaoine 13 Dàmhair / Friday 13 October

Breabach: Cuirm Fosglaidh a’ Mhòid 2023 / Breabach: Mòd 2023 Opening Concert

Dihaoine 13 Dàmhair / Friday 13 October
7.30pm

Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall
Book tickets NOW

Cuirm-chiùil le cuid de na cliuchaidearan’s cliùitiche an Alba.

A special concert headlined by one of Scotland’s most skilled and imaginative contemporary acts.

 

Disathairne 14 Dàmhair / Saturday 14 October

Cupannan Camanachd a’ Mhòid / Mòd Shinty Cups

Cupa Ball-coise a’ Mhòid / Mòd Football Cup

Disathairne 14 Dàmhair / Saturday 14 October
King George V Pitches, Renfrew

Ar Cànan ‘S Ar Ceòl / Our Language Our Music

Disathairne 14 Dàmhair / Saturday 14 October
7.30pm

Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall
Book tickets NOW

Oidhche air leth de cheòl traidiseanta agus cultar Gàidhlig le tàlant gu leòr bho Shiorrachd Rinn Friù.

An unforgettable night of traditional music and Gaelic culture with talent from Renfrewshire and beyond.

Didòmhnaich 15 Dàmhair / Sunday 15 October 

Cuairt Nàdair Gàidhlig / Gaelic Nature Walk

Didòmhnaich 15 Dàmhair / Sunday 15 October 
2pm
Fountain Gardens 
An-asgaidh / Free
Book tickets NOW

Faigh eòlas air na gàrraidhean poblach as sine ann am Pàislig timcheall air an Fhuaran Grand Central. 

Experience Paisley’s oldest public gardens centred around the Grand Central Fountain. 

 

Seirbheis Eaglais a’ Mhòid / Mòd Church Service

Didòmhnaich 15 Dàmhair / Sunday 15 October
2.30pm for 3pm
Abaid Phàislig / Paisley Abbey 

Aifreann Gàidhlig / Gaelic Mass

Didòmhnaich 15 Dàmhair / Sunday 15 October
5pm
Cathair-eaglais Naomh Mheadhrain / St. Mirin’s Cathedral

Ceòl Soisgeulach Cheilteach / Celtic Praise

Didòmhnaich 15 Dàmhair / Sunday 15 October
7pm 
Talla Meathodach / Methodist Central Hall

 

Diluain 16 Dàmhair / Monday 16 October

SruthBuainidh Aon Fhacal Ceud

Diluain 16 Dàmhair  / Monday 16 October 
10am – 4pm 
Skinnedars, Talla Bhaile Phàislig / Skinnedars, Paisley Town Hall
An-asgaidh / Free

Cothrom do dh’òigridh tighinn a bhruidhinn ri cuid de na rionnagan as ainmeil air a’ Ghàidhealtachd. 

An opportunity for young people to come and chat with some of Gaeldom’s best-known stars. 

Gaelic Circus Skills

Gaelic Circus Skills

Bùithean-obrach Sgilean Siorcas Gàidhlig / Gaelic Circus Skills Workshops

Diluain 16 Dàmhair / Monday 16 October
1.30pm-2.30pm 6-12 years / 3pm-4.30pm 13+
Siorcas
Coimhearsnachd, Pàislig / Community Circus, Paisley

Book tickets NOW

Thigibh ann agus feuchaibh na tachartasan againn agus ionnsachaichibh beagan Gàidhlig aig an aon àm.

Come along and try out our activities while learning a little bit of Gaelic.

Cèilidhean Chloinne / Children’s Cèilidh

Diluain 16 Dàmhair / Monday 16 October
6pm
Aonadh nan Oileanach / UWS Student Union
An-asgaidh / Free
Book tickets NOW (Monday)

Pailteas spòrs don chloinn, le ceòl, geamannan agus gu leòr dannsa. Air a lìbhrigeadh le taic bho Chomunn na Gàidhlig.  

Fun for all the family with music, games and plenty of dancing. Supported and delivered by Comunn na Gàidhlig. 

Farpais Ullachaidh Cogadh nan Còmhlan / Battle of the Bands Heats

Diluain 16 Dàmhair / Monday 16 October
7pm
An Tèarmann, Eaglais Re:Hope / Sanctuary, Re:Hope Church
Book tickets NOW

Farpais a tha a’ taisbeanadh an tàlant ùr ann an saoghal na Gàidhlig agus ceòl traidiseanta.

A competition showcasing the emerging talent on the Gaelic and traditional music scene.

Dimàirt 17 Dàmhair / Tuesday 17 October

Farpais Crìochnachaidh Cogadh nan Còmhlan / Battle of the Bands Final

Dimàirt 17 Dàmhair / Tuesday 17 October
7pm
An Tèarmann, Eaglais Re:Hope / Sanctuary, Re:Hope Church
Book tickets NOW

 

Cèilidhean Chloinne / Children’s Cèilidh

Dimàirt 17 Dàmhair / Tuesday 17 October
6pm
Aonadh nan Oileanach / UWS Student Union
An-asgaidh / Free
Book tickets NOW

The Frances Tolmie Collection Concert by Kenna Campbell and Ainsley Hamill – Gun Sireadh Gun Iarraidh

Dimàirt 17 Dàmhair / Tuesday 17 October
7.30pm

Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall
Book tickets NOW

Thigibh còmhla ri Ainsley Hamill agus Ceana Chaimbeul ann an cuirm a chaidh a chruthachadh às ùr gus cruinneachadh òrain Ghàidhlig ath-obraichte Frances Tolmie: Gun Sireadh Gun Iarraidh fhoillseachadh.

Join Ainsley Hamill and Kenna Campbell in a newly created show to launch the reworked Gaelic song collection of Frances Tolmie: Gun Sireadh Gun Iarraidh.

Diciadain 18 Dàmhair / Wednesday 18 October

Latha Litreachas / Literature Prizegiving

Diciadain 18 Dàmhair / Wednesday 18 October
12pm 
Seòmar Jacquard, Talla Bhaile Phàislig / Jacquard Suite, Paisley Town Hall
An-asgaidh / Free

Bidh sinn a’ comharrachadh farpaisean litreachas a’ Mhòid le bhith a’ toirt seachad duaisean airson earrainnean sgrìobhaidh, ealain agus meadhanan airson Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo.

Join us at this year’s Literature prize giving ceremony as we celebrate with some of the winning competitors in writing, art and media categories. 

100 Bliadhna nam Bàrd / 100 Years of Bards

Diciadain 18  Dàmhair / Wednesday 18 October
2pm
Seòmar Jacquard, Talla Bhaile Phàislig / Jacquard Suite, Paisley Town Hall
An-asgaidh / Free

Tachartas sònraichte leis a’ Chomunn Ghàidhealach agus a’ foillsichear leabhraichean Gàidhlig, CLÀR, gus leabhar ùr 100 Bliadhna nam Bàrd a chur air bhog. 

Join An Comunn Gàidhealach and book publisher, CLÀR, to launch the new book 100 Years of Bards

Farpaisean Criochnachaidh An Aigeallain Airgid / The Silver Pendant Final

Diciadain 18 Dàmhair / Wednesday 18 October
2pm

Prìomh thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall
Book tickets NOW

Òrain bho sheinneadairean fireann is boireann aig an ìre as àirde agus iad a’ farpais airson an Aigeallan Airgid.

Performances from top male and female singers as they compete for the Silver Pendant.

Còmhradh nam Bàrd / The Conversation of the Bards 

Diciadain 18 Dàmhair / Wednesday 18 October
3pm
Seòmar Jacquard, Talla Bhaile Phàislig / Jacquard Suite, Paisley Town Hall
An-asgaidh / Free

Bidh Pàdraig MacAoidh, Bàrd a’ Chomuinn 2022 ann an còmhradh le bàrd ùr a’ Chomuinn 2023.

Peter MacKay, An Comunn’s rd for 2022, in conversation with the newly appointed Bàrd for 2023.

Somhairle MacGill-Eain – Na Bhriathran Fhèin / Somhairle MacLean – In his Own Words

Diciadain 18 Dàmhair / Wednesday 18 October
4.30pm
Seòmar Jacquard, Talla Bhaile Phàislig / Jacquard Suite, Paisley Town Hall
An-asgaidh / Free

Cothrom Còmhraidh – Nach tig sibh cùide ri Jo NicDhòmhnaill agus Màiri Sìne Chaimbeul agus iad a’ bruidhinn mun leabhar ùr – Somhairle MacGill-Eain – Na Bhriathran Fhèin.

Join Jo MacDonald and Mairi Sine Campbell as they talk about the new book – Somhairle MacGill-Eain – Na Bhriathran Fhèin.

Drama a’ Mhòid

Drama a’ Mhòid / Mòd Drama Final

Diciadain 18 Dàmhair / Wednesday 18 October
7pm

Tèater Òigridh PACE, An Roinn Ealain / PACE Youth Theatre, The Art Department
Book tickets NOW

Oidhche gu math beòthail le buidhnean-dràma nan coimhearsnachdan ionadail air feadh Alba is iad a’ feuchainn gu cruaidh airson roinn farsaing de dhuaisean.

A very popular, lively evening of performances by local community drama groups from across Scotland, competing fiercely for a wide range of awards.

Farpaisean Crìochnachaidh Bonn Òir a’ Chomuinn / The An Comunn Gàidhealach Gold Medal Final

Diciadain 18 Dàmhair / Wednesday 18 October
7.30pm
Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall
Book tickets NOW

Òrain bho sheinneadairean fireann is boireann aig an ìre as àirde agus iad a’ farpais airson Bonn Òr A’ Chomuinn Ghàidhealaich.

Performances from top male and female singers as they compete for the An Comunn Gàidhealach Gold Medal.

Diardaoin 19 Dàmhair / Thursday 19 October

Taisbeanadh Didseatach Ealain na Gàidhealtachd 2023 / Digital Presentation of 2023 Highland Art  

Diardaoin 19 Dàmhair / Thursday 19 October
12.30pm
An Seòmar Gearraidh, Talla Bhaile Phàislig / Cutting Room, Paisley Town Hall
Anasgaidh / Free

Bidh Iseabail Mhoireach (britheamh Duais Ealain na Gàidhealtachd 2023) a’ taisbeanadh nan 10 pìosan ealain a tha air geàrr-liosta duais na bliadhna-sa. Bruidhnidh i air carson a chaidh an taghadh airson a’ gheàrr-liosta; agus bidh David Page (buannaiche Duais Ealain na Gàidhealtachd 2022) a’ sealltainn cuid den obair ùr aige, a tha aig taisbeanadh na bliadhna-sa. 

Ishbel Murray (judge of the 2023 Highland Art Prize) will present the 10 artworks that have been shortlisted for this year’s award, talking through why she chose them for the shortlist; and David Page (winner of the 2022 Highland Art Prize) will present a selection of his new work, which is being exhibited alongside this year’s exhibition. 

Farpais Latharna Agus An t-Siorraim / Combined Rural Choirs’ Competitions

Diardaoin 19 Dàmhair / Thursday 19 October
1.30pm

Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall
Book tickets NOW

Còisearan a’ farpais airson Sgiath Lathairne agus Cuach Cuimhneachaidh an t-Siorraim MacMhaighstir Caimbeul.

Choirs contest the Lorn Shield and Sheriff MacMaster Campbell Memorial Quaich.

Cèilidh Fàilteachais / Welcome Cèilidh

Diardaoin 19 Dàmhair / Thursday 19 October
5pm
Tannahill Centre, Ferguslie
An-asgaidh / Free
Book tickets NOW

Cuirear fàilte chridheil oirbh a thighinn a chomharrachadh a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail le measgachadh farsaing de luchd-ciùil, Dannsa Cèilidh, biadh is sgeulachdan bho air feadh an t-saoghail. 

A warm welcome to come along and celebrate the Royal National Mòd featuring a diverse range of music acts, Cèilidh dancing, food and stories from around the world.
Held in partnership with the School of African Cultures, Pachedu and Inspiring Families.

Farpais Crìochnachaidh An t-Seann Nòis / The Traditional Gold Medal Final

Diardaoin 19 Dàmhair / Thursday 19 October
7.30pm

Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall
Book tickets NOW

Na seinneadairean traidiseanta aig an ìre as àirde a’ farpais airson Bonn Òr Thraidiseanta Mhàiri NicLaomainn.

The top traditional singers contest the coveted Mary Lamont Traditional Gold Medal.

Friog-frag Pàislig / Paisley Patter

Diardaoin 19 Dàmhair / Thursday 19 October
8.30pm
Seòmar Jacquard, Talla Bhaile Phàislig / Jacquard Suite, Paisley Town Hall
Book tickets NOW

Oidhche sgraids le Martin O’Connor, neach-ealain a tha co-cheangailte le GUIR! le bàrdachd agus òrain Ghàidhlig ann an cànanan na h-Alba, sean is ùr. Le cleasaichean Gàidhlig a’ tighinn còmhla rinn air a’ thimcheallan de leasachadh cànain – cuin a bhios sinn a’ dol air air no a’ tighinn dheth no a bheil sinn dìreach a’ cumail oirnn a’ dol mun cuairt? Sùil èibhinn air ar guthan agus ar faclan fhèin, air a rannsachadh tro litrichean labhairt gu Pàislig agus Glaschu.

A one-off scratch night by GUIR! associated artist Martin O’Connor with spoken word and Gaelic song in the languages of Scotland, old and new.  With guest Gaelic performers joining us on the merry-go-round of language and language evolution – when do we step on and when do we step off or do we just keep spinning? A humorous look at our own voices and words, explored through spoken letters to Paisley and Glasgow.

Dihaoine 20 Dàmhair / Friday 20 October

Farpais Thulaich Bhàrdainn & Mairead NicDhonnchaidh / Combined Area Choirs’ Competition 

Dihaoine 20 Dàmhair / Friday 20 October
1.30pm

Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall
Book tickets NOW

Na còisirean sgìreil a’ farpais airson Sgiath Mhic Shimidh is Thulaich Bhàrdainn & Cuach Cuimhneachan Màiread NicDhonnaidh.

The regional choirs contest the Lovat & Tullibardine & Margrat Duncan trophies.

Evie Waddell

Fàilte Gu BSL by Evie Waddell / Welcome to BSL by Evie Waddell

Dihaoine 20 Dàmhair / Friday 20 October
Workshop 4.30pm and Show 8pm 
Seòmar Jacquard, Talla Bhaile Phàislig / Jacquard Suite, Paisley Town Hall
Book workshop tickets
Book show tickets 

Tha eòlas air ceangal cruthachail agus poilitigeach tro aonaranachd aig cridhe an taisbeanaidh bheothail seo.

Experiences of creative and political connection through isolation are at the core of this vibrant show.

Disathairne 21 Dàmhair / Saturday 21 October 

Co-Chòisirean / Massed Choirs

Disathairne 21 Dàmhair / Saturday 21 October
Outside Paisley Town Hall / Taobh a-muigh Talla Bhaile Phàislig
10.30am
An-asgaidh / Free

Thigibh còmhla ri na còisearan gu lèir gus crìoch iomchaidh a chuir air Mòd.

Join the massed choirs for a fitting finale to the Paisley Mòd. 

Spooky Samhain Family Cèilidh

Disathairne 21 Dàmhair / Saturday 21 October
1pm
Aonadh nan Oileanach / UWS Student Union
Book tickets NOW

Comharraich Oidhche Shamhna agus Fèis na Samhna anns an dualchas Ghàidhlig le cèilidh teaghlaich, sgilean siorcais, spòrs chloinne, geamaichean is ealain. Thathas a’ moladh aodach sgeadaichte a bhith oirbh.  

Celebrate Halloween and the Samhain Festival in the Gaelic tradition with a family cèilidh led by Fèis Phàislig, circus skills, kids entertainment, games and arts and crafts. Dress-up is encouraged.

Mòd Grand Finale / The Reeling x Mòd Phàislig 2023

Disathairne 21 Dàmhair / Saturday 21 October
7pm
Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall
Book tickets NOW

Is e an còmhlan folk-electronica lùthmhor Niteworks a bheir am Mòd Nàiseanta Rìoghail gu crìoch iongantach.

Folk-electronica powerhouse Niteworks will bring this year’s Royal National Mòd to a spectacular close. 

Dihaoine 13 – Disathairne 21 Dàmhair

Club Fèis a’ Mhòid / Mòd Festival Club

Dihaoine 13 – Disathairne 21 Dàmhair / Friday 13 – Saturday 21 October
The Sneddon

‘S e Club Fèis a’ Mhòid an t-àite airson fois a ghabhail, coinneachadh ri caraidean agus tlachd fhaighinn às a h-uile càil a tha a’ dol aig Mòd Phàislig. Bithidh measgachadh de sheiseanan ciùil pop-up beò agus tachartasan gach latha den fhèis. 

Our lively, welcoming Mòd Festival Club is your go to place to relax, catch up with friends and enjoy everything the Mòd and Paisley has to offer. Featuring a variety of pop-up live music sessions and entertainment each day of the festival.  

 

Mòd Phàislig 2023 Anmoch & Beò / Mòd Phàislig 2023 Late & Live

Dihaoine 13 – Disathairne 21 Dàmhair / Friday 13 – Saturday 21 October
Meadhan Baile Phàislig / Paisley Town Centre

Faigh eòlas air ceòl beò traidiseanta agus Gàidhlig bho chuid de na h-aoighean as fheàrr anns a’ ghnìomhachas sna taighean-seinnse againn ann am Pàislig.

Experience live traditional and Gaelic music from some of the best names in the businesses in our Paisley ‘late & live’ pubs.

Taisbeanadh Duais Ealain na Gàidhealtachd / Highland Art Prize Giving Exhibition

Dihaoine 13 – Disathairne 21 Dàmhair / Friday 13 – Saturday 21 October
9.30am – 5.30pm
Talla Bhriggait / The Briggait Hall, 141 Bridgegate, Glasgow G1 5HZ   
An-asgaidh / Free

Taisbeanadh de 60-75 pìosan ealain bho air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, a’ farpais airson Duais Ealain na Gàidhealtachd 2023. 

Exhibition of 60-75 recent artworks from around the Highlands and Islands, competing for the 2023 Highland Art Prize. 

Kids playing violin

Clubaichean Cloinne le Fèis Phàislig / Gaelic Kids Club with Fèis Phàislig

Free / Saor

Minis (4-7 years), 9.45am for 10am – 12pm
8-12 years, 12.45pm for 1pm – 3pm

16-20 Dàmhair / October – UWS Students Union
16 Dàmhair / October – Erskine Arts
17 Dàmhair / October – McKillop Centre
18 Dàmhair / October – Renfrew Town Hall
19 Dàmhair / October – Tannahill Centre
20 Dàmhair / October – Johnstone Town Hall

Register your interest online

Seisean ann an stoidhle campa saor-làithean, a ruitheas gach latha fad seachdain an Dàmhair air a stiùireadh le Fèis Phàislig. Tha fàilte air clann a-staigh agus a-muigh fad na seachdain – a’ frithealadh aon seisean no barrachd. 

A holiday camp style bookable session led by Fèis Phàislig. Cluichemeaid (Gaelic for ‘Let Us Play’) is a dynamic kids club that offers a fun experience of traditional music and Gaelic culture for young people aged 8-12 years. 

Bookbug Gàidhlig / Gaelic Bookbug

Free / Saor

16 Dàmhair / October – 10am, Linwood Library
17 Dàmhair / October – 2pm, Foxbar Library
18 Dàmhair / October – 10.30am, Ralston Library
19 Dàmhair / October  – 10am, Johnstone Library
20 Dàmhair / October – 10.15am, Glenburn Library

Òrain is gàireachdainn aig na seiseanan Bookbug sna leabharlannan againn, le blas Gàidhlig! 

Songs, giggles and smiles at the Bookbug sessions running across our libraries, with a Gaelic twist!  

Tha dha-rìribh rudeigin do gach neach ann am prògram a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail am-bliadhna, a’ sealltainn farsaingeachd is saidhbhreas do-chreidsinneach cànan is cultar na Gàidhlig tarsainn aoisean air fad.

Seumas Greumach
Àrd-Oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich

This year’s Royal National Mòd programme truly has something for everyone and shows the incredible breadth and richness of Gaelic language and culture spanning all backgrounds and ages.

James Graham
Chief Executive Officer of An Comunn Gàidhealach

Fuirich fadalach às deidh ùine farpais / Stay late after competition time

A' tighinn gu Pàislig airson a' Mhòid? / Coming to Paisley for the Mòd?