fbpx

Mòd Phàislig 2023

Friday 13 - Saturday 21 October, 2023

Mòd Phàislig 2023 will be a fantastic celebration of Gaelic language and culture.

The festival will run from 13 – 21 October 2023 and feature a range of competitive disciplines including Gaelic song, poetry, literature, drama, instrumental, Highland dancing and sport.

Over 2,000 participants from across the world are expected to take part in a total of 200 competitions.

We will also have a very exciting fringe programme of events.

Look out for more details early in 2023!

 

Bidh Mòd Phàislig 2023 na shàr chomharrachadh air cànan is cultar na Gàidhlig. 

Bidh am Mòd a’ ruith eadar 13 – 21 Dàmhair 2023 le raon fharpaisean a’ gabhail a-steach òrain Ghàidhlig, bàrdachd, litreachas, dràma, ceòl, dannsa Gàidhealach agus spòrs. 

Thathas an dùil gun gabh còrr is 2,000 com-pàirtiche bho air feadh an t-saoghail pàirt ann an 200 farpais uile gu lèir. 

Bidh prògram de thachartasan air leth inntinneach againn air iomall a’ Mhòid cuideachd. 

Cumaibh sùil a-mach airson tuilleadh fiosrachaidh feadh 2023! 

 

Coming to Paisley for the Mòd?