fbpx

Niteworks

Saturday 21 October, 2023

Image credits (l-r): (1) Magnus Graham; (2,3,4) Gaelle Beri

Folk-electronica powerhouse Niteworks will bring this year’s Royal National Mòd to a spectacular close when they play Paisley Town Hall on Saturday 21 October.

Tickets are available to buy online NOW

Acclaimed for their electrifying mix of Gaelic, Scots and English folk songs infused with cinematic electronica, Niteworks will headline the Paisley Mòd’s much-loved Closing Concert for the first time, rounding up nine days of celebrations of Gaelic language and culture in style.

Presented by The Reeling, Scotland’s newest trad music festival, the concert will be Niteworks’ only Scottish venue gig of the year and is the first time the SAY Award nominees and one of the world’s biggest Gaelic bands have played to audiences in Paisley.

They will be joined by Glasgow trad fusion outfit DLÙ and the evening concert will follow the morning’s traditional Massed Choirs celebration on the streets of Paisley.

Tickets for Niteworks presented by The Reeling at The Royal National Mòd at Paisley Town Hall on Saturday 21 October will be on sale from 9am on Thursday 1 June at  niteworksband.com. Sign up for artist presale at niteworksband.com to access tickets from 9am on Wednesday 31st May.

Is e an còmhlan folk-electronica lùthmhor Niteworks a bheir am Mòd Nàiseanta Rìoghail gu crìoch iongantach is inntinneach am-bliadhna agus iad a’ gnìomhadh air àrd-ùrlar ann an Talla Baile Phàislig air Disathairne 21 Dàmhair.

Ainmeil airson an cuid measgachaidh spreagail de dh’òrain Ghàidhlig, Albais agus Beurla fighte-fuaighte le ceòl toinnte eileagtronaga, bidh Niteworks mar am prìomh chòmhlan aig Consairt Dùnaidh ainmeil a’ Mhòid airson a’ chiad uair, a’ cur crìoch ann an deagh stoidhle air naoi làithean de shubhachasan is chomharraidhean air cànan is cultar na Gàidhlig.

Air a riochdachadh le The Reeling, an fhèis chiùil thraidiseanta as ùire ann an Alba, bidh an consairt seo mar an aon ghnìomhadh den bhliadhna aig Niteworks ann an Alba, agus is e seo a’ chiad uair a tha an còmhlan, a bha ainmichte airson Duais SAY, air cluich air àrd-ùrlar do luchd-èisteachd ann am Pàislig.

Còmhla riutha air an oidhche sin bidh DLÙ, an còmhlan de cheòl measgaichte tradiseanta à Glaschu agus bidh cuirm-chiùil na h-oidhche a’ leantainn air an t-subhachas an lùib Co-Chruinneachadh nan Còisirean air sràidean Phàislig sa mhadainn.

Bidh tiocaidean Niteworks, ann an co-bhann le The Reeling aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Talla Bhaile Phàislig air 21mh Dàmhair, rin ceannachd bho 9m air Diardaoin 1mh den t-Ògmhios. Clàraichibh airson a’ chiad chothrom air tiocaidean aig niteworksband.com bho 9m air Diciadain 31mh den Chèitean.

Find out more