fbpx

Ar Cànan ‘S Ar Ceòl / Our Language Our Music

Saturday 14 October, 2023

Disathairne 14 Dàmhair / Saturday 14 October /
7.30pm  
Prìomh Thalla, Talla Bhaile Phàislig / Main Auditorium, Paisley Town Hall
£15 / £12 /£5 

Book tickets now from OneRen box office

Oidhche air leth de cheòl traidiseanta agus cultar Gàidhlig le tàlant gu leòr bho Shiorrachd Rinn Friù.

Thigibh còmhla rinn airson taisbeanadh de thàlant ionadail le òigridh bho Fèis Phàislig agus còmhlan-pìoba sgoiltean Rinn Friù.

Bidh Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu a’ seinn còmhla ri cuid de na seinneadairean Gàidhlig as cliùitiche ann an Alba – Ainsley Hamill, Deirdre Graham agus Joy Dunlop. Bidh Kilbarchan Pipe Band, Jenna Reid & Harris Playfair a’ nochdadh mar phàirt den chuirm seo.

Le mòran ri chluinntinn, cha bhi sibh airson an oidhche chliùiteach seo de cheòl is òrain a chall.

An unforgettable night of traditional music and Gaelic culture with talent from Renfrewshire and beyond.

Join us for a showcase of local talent that includes young musicians from Fèis Phàislig and the Renfrewshire Schools Pipe Band.

The Glasgow Gaelic Association will feature alongside some of Scotland’s finest Gaelic singers – Ainsley Hamill, Deirdre Graham and Joy Dunlop. There will be performances from the Kilbarchan Pipe Band as well as Jenna Reid & Harris Playfair.

With a few surprises along the way, you won’t want to miss this high-quality night of music and song.

 

Tachartasan eile aig a’ Mhòd / Other events at the Mòd