fbpx

Fàilte Gu BSL le Evie Waddell / Welcome to BSL by Evie Waddell

Friday 20 October, 2023

Dihaoine 20 Dàmhair / Friday 20 October
Workshop 4.30pm and Show 8pm 
Seòmar Didseatach, Talla Bhaile Phàislig / Digital Lounge, Paisley Town Hall
£2 workshop – £6/£4 show 

Book workshop tickets NOW

Book show tickets NOW

Thigibh an sàs ann an traidiseanan Albannach tro dhannsa, òrain agus cànanan. Air a stiùireadh leis an neach-ciùil traidiseanta Evie Waddell agus an sgioba de luchd-ciùil bodhar aice. 

Tha Gàidhlig aig Evie Waddell, tha i b/Bodhar agus na neach-ciùil. Tha eòlas air ceangal cruthachail agus poilitigeach tro aonaranachd aig cridhe an taisbeanaidh bheothail seo. Le bhith a’ cleachdadh òrain is sgeulachdan traidiseanta, soidhne agus dannsa, bidh an sgioba a’ rannsachadh chothroman do dhaoine Bodhar a bhith a’ sealbhachadh cultar Albannach agus na dàimhean eadar a’ Ghàidhlig agus BSL, a’ cleachdadh cleasachd còmhla gus cudrom a thoirt air gach ‘guth cultarail’ sònraichte. Bùth-obrach ron taisbeanadh a tha ri fhaighinn tro EventBrite 17.00 – 18.00 (30 àite a’ gabhail a-steach clann). 

Immerse yourself in Scottish traditions through dance, song and languages. Led by traditional musician Evie Waddell and her team of deaf performers. 

Evie Waddell is a Gaelic speaker, d/Deaf and a musician. Experiences of creative and political connection through isolation are at the core of this vibrant show. By using traditional songs and stories, sign and dance, the cast explores opportunities for d/Deaf people to own Scottish culture and the relationships between Gaelic and BSL, using collaborative performance to amplify the importance of each unique ‘cultural voice’. Workshop preceding the performance available to book through EventBrite 17.00 – 18.00 (30 places including kids). 

 

 

You might also like this