fbpx

Buddie Good Deals during Mòd Phàislig 2023

Wednesday 11th October, 2023

Grab some Buddie Good Deals in Paisley town centre from Saturday 14 October until Saturday 28 October.

Paisley First have a great range of businesses offering deals from £5 to £30 to helping locals make the most of the October school break or do some early bird Christmas shopping.

If you’re visiting us for Mòd Phàislig 2023, we’ve got some Buddie Good Deals for you too.

Local shops, bars, restaurants and services all have deals available for you. Fàilte gu Pàislig!

All the details are available here (click on the link below):

Buddie Good Deals from Paisley First (Gaelic version) (pdf)

Remember, around 70p in every £1 spent local, stays local.

Renfrewshire is home to many fantastic businesses. We can all support them by spending local where we can.

 


“Buddie Good Deals” aig Mòd Phàislig 2023

Faigh grèim air cuid de Buddie Good Deals ann am meadhan baile Phàislig bho Dhisathairne 14 Dàmhair gu Disathairne 28 Dàmhair.

Tha raon math de ghnìomhachasan aig Paisley First a tha a’ tabhann cùmhnantan eadar £5 agus £30 gus muinntir an àite a chuideachadh gus am feum as fheàrr a dhèanamh de shaor-làithean sgoile an Dàmhair no beagan seopadaireachd Nollaige an eòin thràith a dhèanamh.

Ma tha sibh a’ tadhal oirnn airson Mòd Phàislig 2023, tha Buddie Good Deals againn dhuibh cuideachd.

Tha barganan rim faighinn dhut aig bùthan, bàraichean, taighean-bìdh is seirbheisean ionadail. Fàilte gu Pàislig!

Tha a h-uile mion-fhiosrachadh ri fhaighinn an seo (cliog air a’ cheangal gu h-ìosal):

Cuimhnich, tha timcheall air 70sg anns a h-uile £1 a thèid a chaitheamh gu h-ionadail a’ fuireach ionadail.

Tha Siorrachd Rinn Friù na dhachaigh do dh’iomadh gnìomhachas air leth. Faodaidh sinn uile taic a thoirt dhaibh le bhith a’ cosg gu h-ionadail far an urrainn dhuinn.

Fàilte gu Pàislig!