fbpx

Fèis Week gets underway

Monday 17th July, 2023

Budding young musicians across Renfrewshire are getting the chance to participate in a range of traditional cultural workshops as part of Fèis Week.

Fèis Week, which takes place at Johnstone High School from 18 – 21 July, is run by Gaelic arts and culture organisation Fèis Phàislig and is an intensive week of arts workshops for young people aged 5-18.

Over the course of the week, young people will work with professionals in a range of fun and engaging taster workshops on traditional music, song, filmmaking, dance, circus skills and art. The week culminates in a finale concert where friends and family can come along and see what participants have been working on.

The sessions are accessible and fun while still being aimed at building their skillset, giving young people an engaging and inspiring experience of Gaelic language and culture. Participants will also take part in Gaelic language activities throughout the week and some of the workshops will be delivered in English and Gaelic to give those learning in Gaelic-medium an opportunity to further develop their skills and encourage other participants to learn a few words or phrases in the language.

Fèis Phàislig director, Grant McFarlane, said: “Our Fèis Week event offers an excellent opportunity for young people to learn more about traditional music and Gaelic culture and have fun. All our tutors are experienced, professional musicians, skilled in working with young people and are sure to get participants engaged and excited by everything Gaelic culture has to offer.

This year’s event is particularly exciting given Paisley will be hosting The Royal National Mòd in October. There’s a real community in Renfrewshire for Gaelic culture and our Fèis Week event and the Mòd are great opportunities to continue to develop that community.”

The Royal National Mòd, organised by An Comunn Gàidhealach, returns to Paisley from Friday 13 – Saturday 21 October. The nine-day festival, which will take place at venues across Paisley, is Scotland’s premier celebration of Gaelic culture and heritage and will feature a range of competitive disciplines, including Gaelic song, poetry, literature, drama, instrumental, Highland dancing and sport.

To find out more about Fèis Week, visit www.feisphaislig.com and click here to find out more about Mòd Phàislig 2023.

Seachdain na Fèise 2023 a’ tòiseachadh

 

Gheibh luchd-ciùil òg air feadh Siorrachd Rinn Friù cothrom pàirt a ghabhail ann an sreath de bhùthan-obrach cultarach traidiseanta mar phàirt de Sheachdain na Fèise.

Tha Seachdain na Fèise, a bhios ann an Àrd-sgoil Johnstone eadar 18 – 21 Iuchar, air a ruith leis a’ bhuidhinn ealain is cultair Ghàidhlig, Fèis Phàislig: seachdain thrang de bhùthan-obrach ealain do dhaoine òga eadar 5-18 bliadhna a dh’aois.

Thar na seachdain, bidh daoine òga ag obair le proifeiseantaich ann an raon de bhùthan-obrach a bheir dhaibh blasad spòrsail, tarraingeach de cheòl traidiseanta, òrain, dèanamh fhilmichean, dannsa, sgilean siorcais agus ealain. Thig an t-seachdain gu crìch le cuirm-chiùil far am faod caraidean is teaghlach a thighinn a choimhead air na tha an òigridh air a bhith a’ dèanamh.

Tha na seiseanan ruigsinneach agus spòrsail ach ag amas air sgilean a thogail, a’ toirt eòlas tarraingeach is brosnachail do dhaoine òga air cànan is cultar na Gàidhlig. Bidh òigridh cuideachd a’ gabhail pàirt ann an tachartasan Gàidhlig tron t-seachdain agus thèid cuid de na bùthan-obrach a lìbhrigeadh ann am Beurla agus Gàidhlig gus cothrom a thoirt dhaibhsan a tha ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig an sgilean cànain a leasachadh agus com-pàirtichean eile a bhrosnachadh gus beagan fhaclan no abairtean Gàidhlig a thogail.

Thuirt stiùiriche Fèis Phàislig, Grannd MacPhàrlain: “Tha Seachdain na Fèise a’ toirt cothrom air leth do dhaoine òga barrachd ionnsachadh mu cheòl traidiseanta agus cultar na Gàidhlig ann an dòigh spòrsail. Tha na h-oidean againn uile nan luchd-ciùil eòlach, proifeasanta, agus sgileil ann a bhith ag obair còmhla ri daoine òga. Cha eil teagamh nach brosnaich iad ùidh is meas chom-pàirtichean ann an cultar na Gàidhlig.

“Tha Fèis na bliadhna air leth inntinneach leis gum bi Pàislig a’ cumail a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail san Dàmhair. Tha fìor choimhearsnachd ann an Siorrachd Rinn Friù mu thimcheall cultar na Gàidhlig agus tha Seachdain na Fèise agus am Mòd nan deagh chothroman gus a’ choimhearsnachd sin a leasachadh.”

Tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail, air a chur air dòigh leis a’ Chomunn Ghàidhealach, a’ tilleadh a Phàislig bho Dhihaoine 13 – Disathairne 21 Dàmhair. Is e an tachartas naoi-latha, a thèid a chumail ann an ionadan air feadh Phàislig, prìomh fhèis na h-Albaairson cultar is dualchas na Gàidhlig agus bidh iomadh farpais na lùib, a’ gabhail a-steach òrain Ghàidhlig, bàrdachd, litreachas, dràma, innealan-ciùil, dannsa Gàidhealach agus spòrs.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Sheachdain na Fèise, tadhail airwww.feisphaislig.com no airson tuilleadh fiosrachaidh mu Mhòd Phàislig tadhail air www.modphaislig.com.

You might also like this