Deoch Is Dàimh

Saturday 22 June, 2019

Thigibh a-nuas gu taigh-stàile ùr Ruma Phàrtaig airson cruinneachadh de chuid de na tàighean-stàile
as fhèarr ann an Alba. Feuchibh an toradh aca; bho shineubhar, uisge-beatha, ruma gu cocktails gam
frithealadh tro mheadhan na Gàidhlig le ceòl beò fìor mhath.
Come down to Partick’s new rum distillery to try produce from some of the best distilleries in Scotland; from gin, whisky, rum to cocktails, with a brilliant live band and an opportunity to experience Gaelic culture.
www.anlochran.com.

Dates & Times

Wester Spirit Co.
Unit 2 8 Meadow Road, Glasgow, G11 6HX
View map

Sat 22 Jun 19:00

£15.00

Related Events